تصویر شماره بخشی سازندگان توضیحات قیمت واحد سهام تعداد
MC34905CS5EK
MC34905CS5EK
MC34905CS5EK NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 58 درخواست نقل قول
MC34905CS3EK
MC34905CS3EK
MC34905CS3EK NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPD CAN 3.3V 32SOIC $0 53 درخواست نقل قول
MC34904C5EK
MC34904C5EK
MC34904C5EK NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 93 درخواست نقل قول
MC34903CS5EK
MC34903CS5EK
MC34903CS5EK NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 66 درخواست نقل قول
MC34903CS3EK
MC34903CS3EK
MC34903CS3EK NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPD CAN 3.3V 32SOIC $0 56 درخواست نقل قول
MC34903CP5EK
MC34903CP5EK
MC34903CP5EK NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 82 درخواست نقل قول
MC34905CS5EKR2
MC34905CS5EKR2
MC34905CS5EKR2 NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 91 درخواست نقل قول
MC34905CS3EKR2
MC34905CS3EKR2
MC34905CS3EKR2 NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPD CAN 3.3V 32SOIC $0 62 درخواست نقل قول
MC34904C5EKR2
MC34904C5EKR2
MC34904C5EKR2 NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 88 درخواست نقل قول
MC34903CS5EKR2
MC34903CS5EKR2
MC34903CS5EKR2 NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 55 درخواست نقل قول
MC34903CS3EKR2
MC34903CS3EKR2
MC34903CS3EKR2 NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPD CAN 3.3V 32SOIC $0 62 درخواست نقل قول
MC34903CP5EKR2
MC34903CP5EKR2
MC34903CP5EKR2 NXP USA Inc. IC SBC HIGH SPEED CAN 5V 32SOIC $0 96 درخواست نقل قول
MC34904C3EKR2
MC34904C3EKR2
MC34904C3EKR2 NXP USA Inc. IC SWITCH HIGH SIDE $0 93 درخواست نقل قول
MC34904C3EK
MC34904C3EK
MC34904C3EK NXP USA Inc. IC SWITCH HIGH SIDE $0 76 درخواست نقل قول
MC34903CP3EKR2
MC34903CP3EKR2
MC34903CP3EKR2 NXP USA Inc. IC SWITCH HIGH SIDE 32SOIC $0 51 درخواست نقل قول
MC34903CP3EK
MC34903CP3EK
MC34903CP3EK NXP USA Inc. IC SWITCH HIGH SIDE 32SOIC $0 80 درخواست نقل قول
MCZ33812AEK
MCZ33812AEK
MCZ33812AEK NXP USA Inc. IC DVR IGNITION/INJECTOR 32SOIC $0 97 درخواست نقل قول
MCZ33812AEKR2
MCZ33812AEKR2
MCZ33812AEKR2 NXP USA Inc. IC DVR IGNITION/INJECTOR 32SOIC $0 97 درخواست نقل قول
MCZ33810EKR2
MCZ33810EKR2
MCZ33810EKR2 NXP USA Inc. IC DVR 8-CH ENGINE CTRL 32-SOIC $0 990 درخواست نقل قول
MCZ33812EKR2
MCZ33812EKR2
MCZ33812EKR2 NXP USA Inc. IC DVR IGNITION/INJECTOR 32-SOIC $0 92 درخواست نقل قول